Yazım Rehberi - Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi

Yazım Rehberi

KÖR HAKEMLİK VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Dergide yayınlanacak tüm yazıların yayınlanması hakkındaki karar baş editöre aittir. Ancak editörler bu kararlarını hakemlerin önerileri doğrultusunda şekillendirirler.

Double blind review, dilimize çift kör hakem değerlendirmesi olarak geçmiştir. Double blind review süreci çalışmanın tamamen anonim olarak değerlendirilmesi sürecidir. Bu sistemde sadece editör her aşamayı bilen kişidir. Bu sistemde hem yazarlar çalışmasını değerlendirecek hakemin kim olduğunu bilmez, hem de hakemler de kimin çalışmasını değerlendirdiğini bilemez. Böylece hakemlerin çalışmayı ön yargıyla değerlendirmesinin de önüne geçilmiş olur. Ayrıca yazar hakemleri bilmediği için hakemlere özel yollarla ulaşıp onları etkilemesi ihtimali de ortadan kaldırılmış olur. Bu açıdan bakıldığında double blind review sürecinin objektif değerlendirmeyi sağladığı ve fırsat eşitliğini artırdığı düşünülür.

Bu sebeplerden dolayı Sinir sistemi Cerrahisi Dergisine gönderilen tüm çalışmalar çift-kör hakem değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Gönderilecek her çalışmayı, alanında uzman, en az iki hakem değerlendirir. Makalelerin hızlı bir şekilde değerlendirilebilmesi için editörler tarafından her türlü çaba gösterilir. Bütün makalelerin değerlendirme süreçlerinde son karar yetkisi editördedir.

İlk Değerlendirme  
                                                                                                                                    
İlgili editör ya da dergi sekreteri, gelen çalışmayı derginin amaç ve kapsamına uygun olup olmadığına, yazım kurallarına uygunluğuna, İngilizce ve Türkçe dil yeterliliğine, içeride hakem değerlen göre inceler. Yapılan inceleme sonucunda derginin yayın kurallarına ve yayın politikasına uygun bulunmayan makaleler sorumlu yazara iade edilir.

Ön Değerlendirme Süreci
Ön değerlendirme sürecinde; editörden olumlu izlenim alan çalışma alan editörlerine yönlendirilir. Alan editörleri tarafından dergiye hem bilimsel uygunluk, özet, giriş, materyal/metot, tartışma ve sonuç bölümleri, hem de şekilsel uygunluk açısından incelenir. Bu inceleme sonucunda uygun bulunan makaleler hakem değerlendirmesi sürecine alınır.

Hakem Değerlendirme Süreci
Makalelerin içeriğine göre, ilgili alanda güncel çalışmaları olan ve konunun uzmanı en az iki adet hakem belirlenir. Alan editöründen gelen hakem önerileri baş editör tarafından değerlendirilir ve çalışmalara ilgili hakemler atanır. Hakemler çalışmayı değerlendirip raporlar.
Hakem Raporları

Hakemler makaleyi bilimsel uygunluk, amaç, materyal/metot, sonuçlar ve tartışma açısından değerlendirir. Çalışma doğrudan kabul edilebilir, revize edilmesi istenebilir ya da reddedilebilir.  Düzenleme istenen durumda hakemlerden gelen öneriler yazarlara bildirilir ve yazarlardan çalışmaları üzerinde revize yapmaları istenir. Yazarlardan gelen düzeltme sonuçları hakemler tarafından tekrar incelenerek editöre karar bildirilir. Görevlendirilen hakemler arasında fikir ayrılığı olması durumunda makale belirlenen üçüncü bir hakeme gönderilir.

Yayın Basım Süreci

Kabul edilen klinik çalışmalar veya deneysel araştırma makaleleri genellikle yayınlanacak olan ilk sayıda yer almaktadır. Olgu sunumu makaleleri, yoğunluğa göre 6-9 ay bekleyebilmektedir.

YAZARLAR İÇİN KONTROL LİSTESİ

  • Çalışmanın içinde yazar adı, kurum bilgisi, etik kuruluna dair teşekkür yazısı vb olmadığından emin olunuz. Çalışmanızın hakem değerlendirmesinde “blind review” ilkesince tarafsız bir şekilde ele alınabilmesi açısından bu önemlidir.
  • Çalışmanızın konu bakımından yeterli ve uygun bulunması durumunda intihal denetimine alınacağını unutmamalı ve çalışmayı hazırlarken intihal kapsamına girecek alıntılar yapmaktan kaçınmalısınız.
  • Makaleniz; tez, bildiri özeti, poster vb bir çalışmadan üretilmişse, bunu tarihini belirterek dip not olarak verdiğinizden emin olun.
  • Çalışmanızın telif hakkı devir formunu sisteme yüklemeden bir sonraki aşamaya geçemeyeceğiniz için lütfen formu doldurun ve sisteme yükleyin.
  • Çalışmanız size revizyon için geri geldiğinde kontrolünüzü yaptıktan sonra, çalışmanızın başlık ve özet kısmında değişiklik olmuş ise, makale adımlarında bu içeriği güncelleyiniz.
  • Çalışmanızın yayınlanması için yayınevi tarafından size gelen son bilgilendirmede çalışmanızı dikkatlice kontrol ettiğinizden emin olmanız gerekmektedir. Çalışma yayınlandıktan sonra üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak mümkün olmayacaktır.

MAKALE HAZIRLAMA

Online Makale Gönderme
Makalelerin hakemler tarafından hızlı değerlendirilebilmesi ve basımlarındaki gecikmelerin önlenebilmesi için online makale gönderme sisteminin tercih edilmesi gerekmektedir. Makaleler Word dokümanı (*.doc) olarak hazırlanarak jag.journalagent.com/sscd/  adresindeki "Online Makale gönder" seçeneği kullanarak gönderilmelidir. Makale için iletişim kurulacak tüm yazarlara gerekli bilgileri yazarak kayıt olmalarını takiben bir şifre ve kullanıcı adı sağlanacaktır. Bu şifre ve kullanıcı adı ile makale gönderme sistemine kayıt olduktan sonra sistemin yönergelerini dikkatlice okuyup tüm bilgileri eksiksiz kaydetmeniz gereksiz gecikmelerin önüne geçecektir. Tüm şekil, tablo ve gerekli görülen ek dokümanlar da aynı adrese gönderilmelidir. Online sistemi kullanan yazarlar aynı sistem üzerinden "Telif Hakkı Devri ve Finansal Durum"u belirten formları ve gönderilen yazının tipine göre aşağıda belirtilmiş yönergelere uygun kontrol formunu "check-list" de göndermelidir.

Makalelerin Hazırlanması
“SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ DERGİSİ” “Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makaleler için Gerekli Standartlar”a uygun olarak yayın kabul eder (International Commitee of Medical Journal Editors: Br Med J 1988; 296: 401-5).

Makalenin gönderilmesi sırasında yazarlar deney/araştırma tipini belirtmelidirler ve istatistik uygulamaların Bailar JC III ve Mosteller F. tarafından yazılan “Guidelines for statistical reporting in articles for medical journals: amplifications and explanations” (Ann Intern Med 1988; 108: 266-73) kılavuzuna uygun olması gerekmektedir.

Makale ile birlikte gönderilen üst yazıda makale içindeki bilgilerin herhangi bir kısmının daha önce elektronik ortam dahil yayınlanıp yayınlanmadığı veya değerlendirilmek üzere gönderilip gönderilmediği bildirilmelidir. Çalışma için etik kurul kararı alınıp alınmadığı veya insan deneyleri ile ilgili 2000 yılında güncellenen Helsinki Bildirgesi’ne uyulup uyulmadığı belirtilmelidir, aksi durumlar açıklanmalıdır. Üst yazıda iletişim kurulacak yazarın adresi, telefonu, faks numarası ve e-posta adresi olmalıdır. Üst yazı, online makale sistemi ile gönderilmelidir.

Makalenin İçeriği

Başlık Sayfası
İlk sayfada makalenin başlığı, yazarların isimleri, branşları, akademik dereceleri ve çalışmanın yapıldığı yer belirtilmelidir. İletişim kurulacak yazarın adı, adresi, telefon ve faks numarası ile e-posta adresi de başlık sayfasında sunulmalıdır.

Özet
Tüm makalelerin Türkçe ve İngilizce özeti olmalıdır. Özetler amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Orijinal makalelerin özeti 250 kelime ile sınırlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Özetin altında en fazla 6 adet kelime veya tamlama veriniz. Kısaltmaları anahtar kelime olarak kullanmayınız.

Giriş
Niçin bu çalışmayı yapmaya ihtiyaç duyduğunuzu ve amacınızı sadece en önemli makalelere atıfta bulunarak kısaca belirtiniz.

Materyal ve Metod
Planınızı, hastalarınızı, deney hayvanlarınızı, materyal ve kontrollerinizi, kullandığınız yöntem veya metodu, uyguladığınız istatistiksel yöntemi açıklayınız. Etik konularla ilgili izinleri yukarıda açıklandığı gibi belirtiniz. İlaçların jenerik isimleri ile birlikte üretici adı ve üretildiği ülkeyi belirtiniz.

Bulgular
İstatistiksel metodlarla desteklenmiş bulgularınızı ayrıntılı olarak belirtiniz. fiekil ve tablolar metin içinde verilen bulguları desteklemeli tekrar etmemelidir; verinin metin, tablo veya şekil şeklindeki sunumların bir tanesinde gösterilmesi yeterlidir. Sadece en önemli bulgularınızı vurgulayınız; bu bölümde bulgularınızı diğer araştırmalarla karşılaştırmayınız. Bu tip karşılaştırmalar tartışma bölümüne saklanmalıdır.

Tartışma
Bulgularınızın önemini ve farkını vurgulayın ancak sonuç bölümünde sunulan detayları tekrarlamayın. Görüşlerinizi sadece çalışmanızda bulduğunuz gerçeklerle desteklenecek şekilde sınırlayınız, araştırmadığınız yada gösteremediğiniz varsayımları tartışmaya eklemeyiniz. Bulgularınızı başka araştırmalarla karşılaştırınız. Bu bölümde bulgular bölümünde belirtilmemiş yeni veri sunulmamalıdır.

Kaynaklar
Kaynakları alfabetik sıra ile ve Arabik rakamlar ile 1'den başlayarak belirtiniz. Biyomedikal dergilere gönderilen makaleler için gerekli standartlara uygun olarak hazırlayınız

http://www.amaassn.org/public/peer/wame/uniform.htm  

Kaynaklarda yazarların hepsi yazılmalı, yazar sayısı altıdan fazla ise sonrası "et al" şeklinde kısaltılmalıdır. Dergi kısaltmaları “Cumulated Index Medicus” a uygun olarak yazılmalıdır.

Örnekler:

Dergiler;
1. Dilaveris P, Batcvarov V, Giafalos J, et al. Comparision of different methods for manual P wave duration measurement in 12 " lead electrocardiograms. Pacing and Clin Electrophysiol 1999; 22: 1532-8.

Kitap bölümü;
Schwartz PJ, Priori SG, Napolitano C. The Long QT Syndrome. In: Zipes DP, Jalife J, eds. Cardiac Electrophysiology. From Cell to Bedside. Philadelphia: WB Saunders Co, 2000: 597–615.

Tablolar ve Şekiller
Makale ile birlikte gönderilen tüm tablo ve şekiller "Windows" altında açılabilmelidir. Online olarak gönderilen renkli şekiller veya gri-skalalı görüntüler en az 300 dpi olmalıdır. “*.tiff”, “*.jpg” veya “*.pdf” formatındaki şekiller metinden ayrı olarak kaydedilmelidir. Her tablo ve şekil ayrı bir sayfada sunulmalıdır. Tüm tablo ve şekiller Arabik numaralar ile belirtilmelidir. Her tablonun başlığı tablonun içeriği ve amacını belirtmelidir. Her şeklin üzerindeki işaret ve sembolleri açıklayan bir alt yazısı olmalıdır.

Düzeltmeler
Düzeltme talepleri ve eleştiriler iletişim adresi belirtilen yazara gönderilir. Basımın gecikmemesi için istenen düzeltmeler en kısa zamanda cevaplandırılmalıdır. Revizyonların cevapları ile geri gönderilmesi en geç 30 gün içinde olmalıdır. Editörler kurulu 30 günden sonraya kalan revizyonlarda makaleyi reddetme hakkını saklı tutar. Tüm hakemlerin görüşlerine cevap yazılmalıdır ve yapılan düzeltmelerin sayfa numarası ile satır sırası belirtilmelidir. Yapılan tüm değişikliklerin metin üstünde koyu olarak belirtildiği bir kopya ile düzeltmeler yapıldıktan sonraki son halinin temiz bir kopyası birlikte gönderilmelidir. Sunulan kaynakların ve verilerin doğruluğundan yazarlar sorumludur. Hatalı, aldatıcı veya yanlış yönlendirici bilgilerin varlığı fark edildiğinde Baş-editör makaleyi bilimsel literatürden çekme ve bunu duyurma hakkına sahiptir.

MAKALE GÖNDERME VE GERİ ÇEKME
Makale Gönderme: Dergimizde yayınlanması için makalelerini değerlendirmeye göndermek isteyen yazarlar www.jag.journalagent.com/sscd adresinden dergi yönetim sistemimize giriş yaptıktan sonra sistemdeki adımları takip ederek çalışmalarını yükleyebilirler. Yükleme öncesinde yazarlar için kontrol listesi başlığındaki maddelere dikkat etmek çalışmanızın yayına alınma sürecini hızlandıracaktır.

Makale Geri Çekme: Yayın politikalarımız gereği, geri çekme işlemlerinde dergi editörüyle yazar işbirliği yapmak durumundadır.
Değerlendirme aşamasındaki çalışmasını geri çekme talebinde bulunmak isteyen yazar, gerekçesini içeren dilekçeyi, bütün yazarların onayı olduğunu belirten ıslak imzalı bir şekilde, elektronik ya da basılı olarak yayın kuruluna iletmelidir.

Yayın Kurulu gelen talebi inceler ve en geç on gün içerisinde yazara dönüş sağlar. Yayın kurulu tarafından telif hakları makale gönderim aşamasında derneğe devredilmiş çalışmanın geri çekme talebi onaylanmadıkça yazar çalışmasını başka bir dergiye değerlendirme için gönderemez.
 
 
 

LookUs & Online Makale