Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi: 2 (4)
Cilt: 2  Sayı: 4 - 2009
Özetleri Gizle | << Geri
OLGU SUNUMU
1.
Frontal Meningioma after Postoperative Cranial Irradiation for Posterior Foosa Medulloblastoma
Hikmet Turan Süslü, Mustafa Bozbuga, Yasin Kibar, Nail Demirel
Sayfalar 183 - 187
The development of cranial neoplasms subsequent to therapeutic radiation therapy is a rare entity but serious complication. Radiation induced meningiomas are late complication in patients who have received high dose irradiation for brain tumors and the most common form of radiation-induced neoplasm. Radiation induced meningiomas occuring after treatment of a medulloblastoma are rare. We present a case of a 21-year-old male with frontal meningioma developed after 13 years from neuroaxis radiation therapy for medulloblastoma. In our patient to whom surgical resection and RT was applied at the age of 8 due to medulloblastoma. At age 21, the patient noted onset of gradual frontal headaches. A neurological examination at that time did not reveal any focal neurologic deficits. Magnetic resonance imaging demonstrated a left frontal mass. The patient underwent left frontal craniotomy and the mass removed totally. Histopathological examination revealed a meningotheliomatous meningioma.

2.
Gilles De La Tourette sendromlu hastada çok seviyeli servikal disk hastalığı
Multilevel cervical disc disease in a patient with the syndrome of Gilles De La Tourette
Orhan Kalemci, Cenk Ergüden, Kasım Zafer Yüksel, Necati Gökmen, Kemal Yücesoy
Sayfalar 188 - 190
Gilles de la Tourette sendromu tiklerle seyreden bir hastalıktır. Bu tikler bazı olgularda şiddetli kas kasılmaları şeklinde seyreder. Kasılmalar nedeniyle ortaya çıkan anormal yüklenmeler omurgaları etkileyerek disk dejenerasyonuna yol açabilir. Şiddetli boyun ve her iki kol ağrısı nedeniyle kliniğimize başvuran 32 yaşındaki GTS’na bağlı anormal baş ve boyun kasılmaları olan erkek olguda, çok seviyeli servikal disk hastalığı saptanıp cerrahi olarak tedavi edilmiştir. Olgu literatür eşliğinde sunulmuş ve anormal kas kasılmaları olan GTS’ li olgularda omurga koruyucu FTR programının tedavinin bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Gilles de la Tourette syndrome (GTS) is a disease in which patients experiencing tics.These tics may be encountered in some patients as severe muscle spasms.Spasms may have an effect on the intervertebral disc tissues causing degenerative disc disease. In this study, we want to present a 32 years old male patient with GTS who was experiencing abnormal head and neck spasms and severe pain in neck and both arms. Diagnostic studies revealed multilevel cervical disc disease and the patient treated with surgical intervention. This case is presented on the light of the literature. We want to emphasize the importance of physical rehabilitation programs on patients with GTS experiencing severe spasms to protect the spinal column.

3.
Hirayama hastalığı ve tanıda Manyetik Rezonans görüntülemenin önemi
Hirayama disease and the importance of Magnetic Resonans imaging for diagnosis
Mürvet Yüksel, Orhan Kalemci, Kasım Zafer Yüksel, Cenk Ergüden, Kemal Yücesoy
Sayfalar 191 - 195
Hirayama hastalığı, genç erkeklerde daha sık gorulen benign bir alt motor nöron hastalığıdır.
Son derece enderdir. Distal üst ekstremitelerde güçsüzlük ve kas erimesiyle karakterizedir. Bu bildiride ellerinde ve ön kolunda güçsüzlük ve kaslarında erime şikayeti olan 20 yaşında erkek hasta sunulmuştur. Refleksler, duyu, pozisyon ve vibrasyon da dahil olmak üzere normaldi. Elektromyografi tetkikinde C7- T1 innervasyonlu kaslarda akut ve kronik denervasyon bulguları saptanmıştır. Rutin nonfleksiyon servikal MRI tetkikinde C6-C7 vertebral düzeylerde spinal kord atrofisi saptanmıştır. Daha sonra fleksiyon servikal MR inceleme spinal kordla posterior duramaterin ilişkisini değerlendirmek için tekrar edilmiş ve karakteristik MR bulguları ile Hirayama hastalığı tanısı doğrulanmıştır. Radyolog ve klinisyenler atrofinin ilerlemesinin vakit geçirilmeden durdurulması için bu hastalığın farkında olmalıdırlar.
Hirayama disease is a benign disease of the lower motor neurons which is encuntered mostly at young adults.This disease is extremely rare and characterized by the wasting and weakness of the distal upper extremities.In this paper, we present a 20 years old male patient with the complaint of weakness and muscle wasting at the hands and forearms. Neurological examination revealed no abnormality including reflexes,sensation, position and vibration sensations.Electromyographic examination of the patient showed acute and chronic denervation of the muscles which are innervted by C7-T1 segments. Non-flexion MRI examination was obtained showing spinal cord atrophy at C6-C7 vertebral segments. Then flexion cervical MRI examination was obtained in order to evaluate the relationship between the spinal cord and the posterior dura mater and characteristic MRI findings confirmed the diagnosis of the Hirayama disease. Radiologists and the clinicians should be aware of this disease in order to prevent progression of the atrophy.

DERLEME
4.
Travmatik Subaraknoid Kanamalarda Nimodipinin Etkisi
The therapeutic effects of Nimodipine in Traumatic Subarachnoid Hemorrhage
Özgür İsmailoğlu, Baki Albayrak, Nuri Eralp Çetinalp
Sayfalar 200 - 204
Ca antagonisti olan nimodipinin, anevrizmaya bağlı subaraknoid kanamalı hastalarda

damar düz kas hüclerine kalsiyum girişini engelleyerek, vazospazmı önlediği

böylece azalan serebral kan akımı ve iskemiye karşı olan toleransı arttırdığı

düşünülmektedir. Travmatik subraknoid kanamalı hastalardaki etkinliği ise hala

tartışılmaktadır. Bu derlemede, nimodipinin kafa travma sonrası ortaya çıkan

subaraknoid kanamalarda tedavi edici etkisi literatür eşliğinde tartışılmak

istenmiştir
It is thought that nimodipine, a calcium antagonist increases the tolerance of neural

tissue to ischemia via antagonizing calcium influx into the smooth muscle cells of

arteries and thus preventing vasospams in aneurysmatic subarachnoid bleedings

However, the efficacy in traumatic subarachnoid hemorrhages is still debatable. In

this review article, we discussed the potential beneficiary role of nimodipine in

traumatic subarachnoid hemorrhages in the light of relevant literature.

OLGU SUNUMU
5.
papiller troid kanserinin kafatası ve beyne geç metastazı: vaka raporu
Late Metastases of brain and Skull from Papillary Thyroid Carcinoma: a case report.
Mehmet Ali Ekici, Bülent Tucer, Sedat Çaglı, Ali Kurtsoy
Sayfalar 205 - 208
Papiller troid kanseri (PTC)’den kaynaklanan beyin metastazı çok nadir görülür. Uzak metastaslar çok nadirdir ve genellikle hastalığın ileri safhalarında görülürler. Bu tip metastaslar neredeyse daima eş zamanlı olarak akciğerleri, kemikleri ve mediastinal lenf bezlerini sararlar. Bu şartlarda zayıf prognoz gözlenirken tümör davranışı daha saldırgancadır.Primer hastalığın başlangıcından 22 yıl sonra geç kafatası ve beyin metastazına sahip Papiller tiroid kanseri(PTC) vakasını sunuyoruz. 57 yaşında kadın hasta idrar inkontinansı, sol hemiparezi ve hafıza kaybı ile başvurdu. Hastanın özgeçmişinde, 1987’de guatrdan ve 1988, 1992 ve 1995 yıllarında olmak üzere üç defa da kranial menengiom operasyonu geçirdiği ögrenildi. Bu yüzden hastamıza bilgisayarlı tomografi(CT) ve MRI çekildi. CT ve MRI sağ ve sol frontol lobda iki adet kitle lezyonunu ortaya çıkardı. Hasta nüks intrakranial menengiom nedeniyle total kitle çıkarımı için ameliyat edildi, fakat histopatolojik tanı PTC olarak belirlendi. Hasta baş-boyun cerrahi tedavisi sonrası radyoaktif Iyot 131 ile tedavi edildi.
Brain metastases from papillary thyroid carcinoma (PTC) are an extremely rare condition. Distant metastases are rare and usually occur in advanced stages of the disease. Such type of metastases almost always involve synchronic, particularly in the lungs, bones and thoracic lymph nodes. In this condition, poor prognosis has been shown and tumor behavior is more aggressive. We present a case of papillary thyroid carcinoma (PTC) with late skull and brain metastases after 20 years of beginning of the primer disease. The patient is a 57-year-old woman who presented with urinary incontinence, left hemiparezy and memory loss. The history of the patient was that she had undergone surgery in 1987 for goiter, and three operations for intracranial meningioma in 1988, 1992 and 1995. Therefore, a computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) were performed on the patient. CT and MRI revealed two masses located on the right and left frontal pole. The patient underwent for the operation of total excision of the nüx intracranial meningioma, but histopathologic diagnosis was determined as PTC. Patient was treated with radioactive iodine 131 after the Otolaryngolgy Head and Neck Surgery treatment.

6.
Subdural ampiyemli genç olguda anjiografik ‘S Biçimli Deformite’ bulgusu: olgu sunumu
‘S-shaped’ sign in cerebral angiography: Subdural empyema in a young man: case report
Erdoğan Ayan, Fatih Han Bölükbaşı, Gökalp Silav, İlhan Elmacı
Sayfalar 209 - 212
İnterhemisferik subdural ampiyemler genç sağlıklı insanlarda nadiren görülürler. Başlangıç evresinde spesifik olmayan bulgularla ortaya çıkabileceğinden diğer sinir sistemi enfeksiyonları, subdural hematom, subaraknoid kanama ayrıcı tanısında düşünülmelidirler. Daha çok paranasal sinus enfeksiyonlarına sekonder gelişirler. Lokalizasyona bağlı oluşturdukları tipik klinik tabloya “falks sendromu” adı verilir. Serebral anjiografide oluşturdukları tipik görüntü “S biçimli deformite” adını alır. İnterhemisferik subdural hematomlarla benzer klinik ve radyolojik özellikler gösterirler. Tedavisi cerrahi drenaj ve 4-6 hafta süre ile yüksek doz antibioterapidir.
Olgumuz frontal sinusit sonrası ortaya çıkmış interhemisferik subdural ampiyem olgusu olup, klinik olarak “falks sendromu”, anjiografik olarak “S biçimli“ deformite görülmektedir.
Interhemispheric subdural empyemas are uncommon in healthy young people. Since they may occur with nonspecific signs and symptoms in the early period, they should be considered in differential diagnosis of other nervous system infections, subdural hematoma, and subarachnoid hemorrhage. Generally, they develop secondary to paranasal sinus infections. Clinical profile, which varies depending on the localization, is named as “Falx Syndrome”. Typical appearance of such lesions on cerebral angiography is an ‘S-shaped deformity’. They show similar clinical and radiological characteristics with the interhemispheric subdural hematomas. The treatment is surgical drainage and high-dose antibiotherapy for 4-6 weeks.
Our patient was an interhemispheric subdural empyema case which developed after frontal sinusitis. While clinical manifestation is ‘falx syndrome’, angiography reveals an "S-shaped" deformity.

7.
Arteria Karotis İnterna’da “Blister”(Damla) Anevrizması
Blood Blister Like Aneurysm of Internal Carotid Artery
Pulat Akın Sabancı, Aykut Karasu, Talat Kırış, Ali Nail İzgi
Sayfalar 213 - 216
Blister(damla) anevrizmalar damarların bifurkasyon yapmayan bölümlerinde yerleşen, nadir görülen, tanı konması ve tedavisi zor anevrizmalardır. Anjiyografide geniş tabanlı, çiğ damlası veya yarı-kubbe şeklinde görülürler. Bu tip anevrizmaların tedavisi tuzaklarla doludur, ayrıca yüksek morbidite ve mortaliteye sahiptir. Bu yazıda kliniğimizde tedavi edilen bir hasta sunulmakta ve blister anevrizmalar hakkında güncel bilgiler derlenerek ve meslektaşlarımız oluşabilecek sorunlar açısından uyarılmaktır.
Blister aneurysms are located on the nonbifurcated parts of the arteries. They are rarely seen and their diagnosis and treatment is quite difficult. They have large basement, blister type appearence and semi-spheric shapes on angiography. The treatment of these aneurysms is risky and also have high morbidity and mortality rates. In this article a patient with blister aneurysm who had been treated in our clinic is presented. Colleagues are warned about the possible complications of blister aneurysms in the light of the current literature.

 
 
 

LookUs & Online Makale