Gliobastomlarda Multimodal Tedavi [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2021; 7(1): 14-25 | DOI: 10.5222/sscd.2021.83703  

Gliobastomlarda Multimodal Tedavi

Ercan Çetin, Serdar Kabataş
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Glioblastom en sık görülen primer beyin tümörüdür. Agresif cerrahi rezeksiyon, radyoterapi ve adjuvan kemoterapi
uygulamalarına rağmen ortalama sürvi 14-16 aydır ve 5 yıllık sürvi yalnızca %2’dir. Bu kötü prognoz yeni
tedavi modaliteleri geliştirilmesini gerektirmiştir. Elektrik alan tedavisi, moleküler olarak hedeflendirilmiş ilaçlar,
antianjiyojenik moleküller, immün kontrol noktası inhibitörleri, tümör aşıları, kimerik antijen reseptör-T hücresi,
viral onkolitikler ve mezenkimal kök hücre vektörleri hâlen geliştirilmekte olan modalitelerden bazılarıdır.

Anahtar Kelimeler: glioblastoma, EAT, elektrik alan tedavisi, viral onkoliz, immün kontrol noktası inhibitörleri, KAR-T, mezenkimal kök hücreler


Multimodal Treatment in Glioblastomas

Ercan Çetin, Serdar Kabataş
Gaziosmanpasa Training and Research Hospital

Glioblastomas are the most common primary brain tumors. Despite aggressive resection, radiotherapy and concomitant
chemotheraphy overall survival is 14-16 months, and 5 year survivial rate is only 2%. The poor prognosis
required development of new treatment modalities. Tumor Treating Fields, molecularly targetted drugs,
antiangiogenic molecules, immune checkpoint inhibitors, tumor vaccines, Chimeric Antigen Receptor-T cell, viral
theraphy and oncolytic viruse and mesenchymal stem cell vectors are some of the modalities that are currently
being developed.

Keywords: glioblastoma, TTF, tumor treating fields, viral oncolysis, immune check point inhibitors, CAR-T, mesenchymal stem cells


Ercan Çetin, Serdar Kabataş. Multimodal Treatment in Glioblastomas. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2021; 7(1): 14-25

Sorumlu Yazar: Ercan Çetin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale