Perkütan vertebroplasti uygulanan postmenopozal hastalarda osteoporoza eşlik eden sistemik hastalıklar [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2021; 7(2): 72-77 | DOI: 10.54306/SSCD.2021.73745  

Perkütan vertebroplasti uygulanan postmenopozal hastalarda osteoporoza eşlik eden sistemik hastalıklar

Özkan Özger1, Necati Kaplan2
1İstanbul Rumeli Üniversitesi, Medical Park Çanakkale Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul.
2İstanbul Rumeli Üniversitesi, Çorlu Reyap Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul.

Amaç: Vertebroplasti ilk kez 1984 yılında vertebra hemanjiomu olan bir hastada uygulanmıştır. Ortalama yaşam süresinin artması osteoporoz olgu sayısındaki artışa paralel olarak vertebral çökme kırıklarının görülme sıklığını da artmıştır. Pediküllerden vertebra gövdesine polimetilmetakrilat (PMMA) enjeksiyonunu içeren minimal invaziv bir tekniktir. Bu çalışmada perkütan vertebroplasti (PVP) uygulanan vertebra kompresyon kırığı (VKK) olan postmenopozal osteoporozlu (PMO) hastalarda eşlik eden hastalıklar ve bu hastalıkların sıklıkları değerlendirildi.
Gereç ve Yöntem: Nöroşirürji kliniğimizde Mayıs 2015-Mayıs 2019 tarihleri arasında PVP uygulanan VKK olan PMO’lu 69 kadın hasta retrospektif olarak gözden geçirildi. Hastaların demografik verileri ile birlikte eşlik eden sistemik hastalıkları hasta dosyalarından kaydedildi.
Bulgular: Çalışmamıza dahil edilen hastaların yaş ortalamaları 73,30 ± 9.09 (49-92 yıl) yıldı. Hipertansiyon, eşlik eden sistemik hastalıklar arasında %39,1’lik oranıyla ilk sırada yer aldı. Sonra azalan sırayla osteoartrit (OA), tip II diyabetes mellitus (DM), gastrointesitinal sistem hastalıkları, kardiyak hastalıklar, serebrovasküler hastalıklar, Alzheimer hastalığı, kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH), geçirilmiş spinal cerrahi, tiroid hastalıkları, anemi, kronik böbrek yetmezliği (KBY), epilepsi, sigara, glokom, malignite ve depresyon saptandı. Özgeçmişinde özellik olmayan hasta sayısı ise %13’tü.
Sonuç: Ülkemizde ve tüm dünyada özellikle yaşlı popülasyonda sık görülen PMO’un sistemik hastalıklar ve bazı cerrahi müdahalelerle şiddeti artabilir veya tedavisi bozulabilir. Osteoporozdan ve eşlik eden sistemik hastalıklardan korunmak cerrahi girişim uygulamaktan daha önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Postmenopozal, vertebroplasti, osteoporoz


Systemic diseases accompanying osteoporosis in postmenopausal patients undergoing percutaneous vertebroplasty

Özkan Özger1, Necati Kaplan2
1İstanbul Rumeli University, Medical Park Hospital Department of Neurosurgery Çanakkale, İstanbul, Turkey.
2İstanbul Rumeli University, Rumeli University Reyap Hospital Neurosurgery Clinic Çorlu Tekirdağ, İstanbul, Turkey.

Objective: Vertebroplasty was first performed in 1984 in a patient with vertebral hemangioma. As the average life expectancy increased, the rates of osteoporosis increased, and as a result, the incidence of compression fractures increased. It is a minimally invasive technique involving the injection of polymethylmethacrylate (PMMA) from the pedicles to the vertebral body. In this study, comorbidities and the frequency of these diseases were evaluated in postmenopausal osteoporosis (PMO) patients with vertebral compression fracture (VCF) who underwent percutaneous vertebroplasty (PVP).
Materials and Methods: 69 female patients with PMO who underwent PVP for VCC between May 2015 and May 2019 in our neurosurgery clinic were retrospectively reviewed. The accompanying systemic diseases along with the demographic data of the patients were recorded from the patient files.
Results: The mean age of the patients included in our study was 73.30 ± 9.09 (49-92 years) years. Hypertension, It ranked first among the accompanying systemic diseases with a rate of 39.1%. Then in descending order osteoarthritis (OA), type II diabetes mellitus (DM), gastrointestinal system diseases, cardiac diseases, cerebrovascular diseases, Alzheimer’s disease, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), previous spinal surgery, thyroid diseases, anemia, chronic renal failure (CRF), epilepsy, smoking, glaucoma, malignancy and depression were detected. The number of patients with no features in their history was 13%.
Conclusion: The severity of PMO, which is common in our country and all over the world, especially in the elderly population, may increase with systemic diseases and some surgical interventions, or its treatment may be impaired. Prevention from osteoporosis and accompanying systemic diseases is more important than surgical intervention.

Keywords: Postmenopausal, vertebroplasty, osteoporosis


Özkan Özger, Necati Kaplan. Systemic diseases accompanying osteoporosis in postmenopausal patients undergoing percutaneous vertebroplasty. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2021; 7(2): 72-77

Sorumlu Yazar: Özkan Özger, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale