İntraventriküler Kanamada Fibrinolitik Tedavi [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(1): 12-20

İntraventriküler Kanamada Fibrinolitik Tedavi

Selhan Karadereler1, Orhan Barlas2, Yakup Krespi3, İbrahim Örnek3, Ebru Altındağ3, Selen Gür4
1Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği
2İstanbul Universitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
3Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Nöroloji Kliniği
4İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Amaç: İntraventriküler kanamada (İVK) hematom içine fibrinolitik madde verilerek hematomun eritilmesi ve drene edilmesinin tekniği ve sonuçlarının ortaya konmasıdır.
Yöntem: 2007-2008 yıllarında spontan intraserebral kanamaya bağlı 5 İVK’lı olguya stereotaktik yöntemlerle hematom ortasına ventrikül kateteri yerleştirilip 12 saatte bir rekombinant doku plazminojen aktivatörü (r-tPA) verildi ve sürekli drenaj yapıldı. Olguların 12 saatte bir Glasgow Koma Skalası (GKS) ve modifiye Rankin Skalası (mRS) ile nörolojik değerlendirmeleri ve kranyal bilgisayarlı tomografileri (BT) yapıldı. Çıkışta ve 6.
ay takibinde genişletilmiş Glasgow Çıkış Skalası (GOSE) ve mRS skorları bakıldı.
Bulgular: Olguların 3’ü erkek, 2’si kadındı ve yaş ortalamaları 64’tü. Giriş ortalama GKS skoru 12,2, mRS skoru 3,8’di. Olguların 4’ünde tüm ventriküler sistemde kan vardı. Bir olguda ise yalnızca 4. ventrikülde kan yoktu. R-tPA 2 olguda 4 kez, 2 olguda 2 kez ve bir olguda bir kez olmak üzere her defa 2 mg dozunda verildi. İntraventriküler ve intraserebral toplam kan hacminde ilk 12 saatte ortalama % 32, 24. saatte % 61, 48. saatte % 67, 72. saatte % 78 ve 7. günde ise % 93 azalma sağlandı. Olguların çıkış ortalama GOSE skoru 5,6 ve mRS skorları 2,8’di. Altıncı ay kontrolünde ortalama GOSE 7 ve ortalama mRS 0,8’di.
Sonuç: İVK’da hematom içine verilen r-tPA ile fibrinoliz ve hematom drenajının etkin ve emniyetli bir yöntem olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: intraventriküler kanama, fibrinoliz, minimal invazif cerrahi, rekombinant doku plazminojen aktivatörü, stereotaksi, ventriküler drenaj


Fibrinolytic Treatment of Intraventricular Hemorrhage

Selhan Karadereler1, Orhan Barlas2, Yakup Krespi3, İbrahim Örnek3, Ebru Altındağ3, Selen Gür4
1Sisli Florence Nightingale Hospital, Department Of Neurosurgery
2Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Deparment Of Neurosurgery
3Sisli Florence Nightingale Hospital, Department Of Neurology
4Istanbul Bilim University Medical Faculty, Department Of Neurology

Objective: To present the technique and outcome of fibrinolysis and drainage of intraventricular hematoma (IVH) in a series of 5 patients.
Methods: Recombinant tissue plasminogen activator (r-tPA) was administered twice daily through a catheter placed stereotactically in five patients. Five patients had spontaneous hypertensive intraparenchymal bleeding with large intraventricular extension. Hemorrhage was not aspirated but allowed to drain spontaneously 30 minutes after administration of r-tPA. Glasgow Coma Scale (GCS) and modified Rankin Scale (mRS) scores were recorded, neurological examination and computerized tomography (CT) scans were performed in every 12 hours. Extended Glasgow Outcome Scale (GOSE) and mRS scores were recorded at discharge and at six months. Hematoma volumes were measured.
Results: There were 3 male and 2 female patients with a mean age of 64. Mean GCS score was 12.2, and mean mRS score was 3.8 on admission. Four patients had hemorrhage in all ventricles. Average initial intraventricular hematoma volume was 24.5 cc and average intracerebral hematoma volume was 8.4 cc. Two mg r-tPA was administered 4 times in 2 patients, 2 times in 2 patients and once in 1 patient. Clot volume reductions of 32 %, 61 %, 67 %, 78 % and 93 % were observed respectively on CTs performed at 12 hours, 24 hours, 48 hours, 72 hours and 7 days. On discharge, mean GOSE score was 5.6 and mean mRS score was 2.8. There were no surgical complication and mortality. At six months, mean GOSE score was 7 and mRS score was 0.8.
Conclusion: The results of this evaluation suggests that fibrinolysis and drainage of IVH is efficient and safe, and may lead to improved results.

Keywords: intraventricular hemorrhage, fibrinolysis, minimally invasive surgery, recombinant tissue plasminogen activator, stereotaxis, ventricular drainage


Selhan Karadereler, Orhan Barlas, Yakup Krespi, İbrahim Örnek, Ebru Altındağ, Selen Gür. Fibrinolytic Treatment of Intraventricular Hemorrhage. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(1): 12-20

Sorumlu Yazar: Selhan Karadereler, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale