Travmatik Akut Subdural Hematomlarda Prognostik Faktörler ve Mortaliteye Etkileri [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(4): 214-219

Travmatik Akut Subdural Hematomlarda Prognostik Faktörler ve Mortaliteye Etkileri

Mehmet Kılınçaslan1, Hulagu Kaptan2, Mustafa İlhan3, Ömür Kasımcan2, Kutay Çakıroğlu4, Celal Kılıç5
1Polatlı Hastanesi,nöröşirürji Kliniği Ankara
2Ulus Hastanesi,nöröşirürji Kliniği Ankara
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı, Ankara
4Gazi Hastanesi,nöröşirürji Kliniği Ankara
5Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi,nöröşirürji Kliniği, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmada 1998-2003 yılları arasında, Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniğinde, travmatik akut subdural hematom (ASDH) tanısıyla ameliyat edilen 37 olguda, bazı klinik faktörlerin mortalite üzerine etkilesinin araştırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Çalışmada, hastane kayıtları ve ameliyat notları taranarak klinik özellikleri kaydedilmiştir. Giriş Glasgow Koma Skoru (GKS) ve travma ile ameliyat arasında geçen sürenin mortalite üzerine etkisi incelenmiştir. 

BULGULAR: Seri 22 erkek (%59.5) ve 15 kadından (%40,5) oluşuyordu, genel yaş ortalaması 49,6 (8-77) idi. En sık travma nedeni %59,4 ile (22) trafik kazasıydı. En sık yerleşim yerleri % 43,2 oran ile (16) frontotemporoparietaldı. Bilgisayarlı tomografi, olguların %94,5 (35)’inde, orta hat kayması tespit etti. ASDH’a eşikli eden en sık kranial patoloji %35,1 ile (13) hemorajik kontüzyondu. Olguların %64,8’inin preoperatif GKS’si 3-8 arasındaydı, %35,2’sinin 9-15 arasındaydı. Mortalite GKS’nin düşük olduğu grupta anlamlı oranda yüksekti (p<0,0001). Olguların %32 si ilk 4 saat içinde, %58’i daha sonra ameliyata alınmıştı, mortalite oranı ilk 4 saatte ameliyata alınan olgularda anlamlı derecede düşüktü (p=0,009). Bu sonuçlar itibariyle, olguların yalnızca %32,4’ünün iyileştiği görülmüştür. 

SONUÇ: ASDH’lar kranial travmalarda ortaya çıkan, mortalite ve morbidite oranı çok yüksek olan önemli bir sağlık sorunudur. Bu oranın düşürülmesi için, etkin ve hızlı girişimlere gereksinim vardır. Düşük preoperatif GKS ve cerrahi girişimde geç kalınmaması prognozu olumlu etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Travmatik Akut Subdural Hematom, mortalite, travma


Prognostic Factors and Their Effects on Mortality in Traumatic Acute Subdural Haematoma

Mehmet Kılınçaslan1, Hulagu Kaptan2, Mustafa İlhan3, Ömür Kasımcan2, Kutay Çakıroğlu4, Celal Kılıç5
1Polatlı Hospital, Neurosurgery Department Ankara
2Ulus Hospital, Neurosurgery Department Ankara
3Gazi University School Of Medicine, Department Of Public Health Ankara
4Gazi Hospital, Neurosurgery Department Ankara
5Ankara Education And Research Hospital,department Of Neurosurgery, Ankara

OBJECTIVE: To present our series of 37 cases of traumatic acute subdural hematoma (ASDH) with regard to their prognostic factors and characteristics affecting mortality in Dr. Muhittin Ülker Emergency Traumatology and Research Hospital Neurosurgical Clinic between 1998-2003.

METHODS: Hospital records were reviewed with regard to age, gender, types of trauma, time to surgery, Glasgow Coma Score (GCS), other systemic injuries which require surgical intervention, localisation, additional cerebral pathologies and operation types.
RESULTS: 59,5% of the cases were male, 40,5% of the cases were female and average age was 49,6 (range 8-77). The most frequent cause was traffic accidents. The most frequent location was frontotemporoparietal (43,2%). Midline shift was present in 94,5% of the cases. Preoperative GCS score was 8 or less in 64,8 % of the cases. Mortality was significantly higher in this group (p<0.0001). The most frequent pathology accompanying ASDH was hemorrhagic contusion (35,1%). 32% of the cases were operated within the first four hours. Mortality rate in this group was significantly lower (p=0.009). Overall, 32.4 % of the patients had a good outcome.
CONCLUSION: Traumatic acute subdural haematoma is a very serious health problem with very high mortality and morbidity rates. Early surgical intervention within four hours improves outcome.

Keywords: Traumatic Acut Subdural Hematoma, mortality, trauma


Mehmet Kılınçaslan, Hulagu Kaptan, Mustafa İlhan, Ömür Kasımcan, Kutay Çakıroğlu, Celal Kılıç. Prognostic Factors and Their Effects on Mortality in Traumatic Acute Subdural Haematoma. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(4): 214-219

Sorumlu Yazar: Hulagu Kaptan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 

LookUs & Online Makale