Hastanemiz Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesindeki 2010-2013 Yılları Arasındaki Beyin Ölümü Bildirimleri [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(1): 45-50 | DOI: 10.5222/sscd.2014.045  

Hastanemiz Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesindeki 2010-2013 Yılları Arasındaki Beyin Ölümü Bildirimleri

Hafize Öksüz1, Mahmut Arslan1, Gökçe Gişi1, Birsen Doğu1, Mustafa Gökçe2, Cengizhan Yavuz1, Şeyma Bahar1, Arzu Uygungelen1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Ad, Kahramanmaraş

Amaç: Yoğun bakım ünitemizdeki Ocak 2010- Ağustos 2013 tarihleri arasında beyin ölümü tanısı konmuş hastaların belirlenmesi ve kullanılan tanı yöntemlerinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2010- Ağustos 2013 tarihleri arasında beyin ölümü tanısı konmuş hastalar retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalarda; yaş, cinsiyet, beyin ölümü nedeni, pupil dilatasyonu ve nörolojik değerlendirme ile beyin ölümü düşünülenler, transkraniyal doopler ultrasonagrafi (TKDUSG) yapılması, donör adayı olma durumu, beyin ölümü tanısından kardiyopulmoner arreste veya donör olmaya kadar geçen süre, apne testi öncesinde preoksijenasyon süresi, apne testi süresi, apne testi sırasındaki komplikasyonlar ve sonlandırılma nedenleri (hipotansiyon, desatürasyon, aritmi, kardiyak arrest) kaydedildi.
Bulgular: Beyin ölümü saptanan 29 hastanın 15’i (% 51,72) kadın, 14’ü (%.48,28) erkek; ortalama yaşları 33,07±19,76 yıl olarak tespit edildi. En sık beyin ölümü nedenleri sırasıyla travma (%27,3) subaraknoid kanama (%16,4), intraserebral kanama (%35,6) ve uzamış kardiyopulmoner resüsitasyonla ilişkili hipoksi (% 10,7) olarak bulundu. Hastaların %86,2’si donör adayı olarak kabul edilirken; %13,8’i ileri yaş, çeşitli komorbid hastalıklar ve malignite gibi nedenlerden dolayı donör adayı olarak kabul edilmedi. Hastaların %96.55’ine (28 olgu) beyin ölümü tanısında klinik ve apne testi sonuçlarına ek olarak en az bir destekleyici test olarak TKDUSG uygulanmıştı. Apne testi sırasında hastaların %73’ünde komplikasyon görülmezken; %10,9’unda hipotansiyon, %1,4’ünde kardiyak aritmiler, %14,7’sinde desatürasyon geliştiği görüldü. Kardiyak arrest görülmedi.
Sonuç: Beyin ölümü serebral dolaşımın durması demek olduğundan dolaşımı değerlendiren testler destekleyici test olarak daha çok tercih edilmektedir, bundan dolayı TKDUSG hasta başı yapılabilen, noninvaziv ve tekrarlanabilir bir test olarak öne çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Beyin Ölümü, Apne Testi, Transkraniyel Doppler Ultrasonografi, Organ Nakli.


Brain Death Notices Between The Years 2010-2013 in the Surgical Intensive Care Unit of Our Hospital

Hafize Öksüz1, Mahmut Arslan1, Gökçe Gişi1, Birsen Doğu1, Mustafa Gökçe2, Cengizhan Yavuz1, Şeyma Bahar1, Arzu Uygungelen1
1Kahramanmaras Sutcu Imam University Education And Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Kahramanmaras,
2Kahramanmaras Sutcu Imam University Education And Research Hospital, Department Of Neurology, Kahramanmaras,

Objective: The aim of this article is to review the diagnostic methods used for brain death diagnosis and identify patients diagnosed with brain death at our intensive care unit between January 2010-August 2013.
Material and Methods: Patients diagnosed with brain death between January 2010-August 2013 were analyzed retrospectively. Age, gender, cause of brain death, pupillary dilation and the consideration of brain death with neurological assessment, the usage of transcranial doppler ultrasonography (TCDUSG), donor candidate status, the diagnosis of brain death, cardiopulmonary arrest or the time to be a donor, preoxygenation period prior to the apnea test, test duration of apnea, apnea complications during testing and termination causes (hypotension, desaturation, arrhythmia, cardiac arrest) were recorded in all patients.
Results: The number of 29 patients whom diagnosed with brain death, 15 (51,72%) of them were female and 14 (48,28%) were male, mean age 33.07 ± 19.76 years, respectively. The most common causes of brain death were found to be trauma (27,3%), subarachnoid hemorrhage (16,4%), intracerebral hemorrhage (35,6%) and hypoxia associated with prolonged cardiopulmonary resuscitation (10,7%). The percentage of 86,2% patients are considered to be potential donors, 13,8% of was not accepted as a candidate for the donor because of advanced age or due to a variety of reasons, such as comorbid diseases and malignancy. In 96.55% of the patients (28 cases), in addition to the apnea test and the results of the clinical diagnosis of brain death, at least one supporting test such as TCDUSG was administered. No complications were seen in 73% of patients during the apnea test; but some complications such as hypotension (10,9%), cardiac arrhythmias (1,4%) and desaturation (14,7%) was developed in 27% of patients during the test. There was no cardiac arrest.
Conclusion: TCDUSG stands out as non-invasive, bedside and reproducible test for brain death.

Keywords: Brain Death, Apnea Test, Transcranial Doppler Ultrasonography, Organ Transplantation


Hafize Öksüz, Mahmut Arslan, Gökçe Gişi, Birsen Doğu, Mustafa Gökçe, Cengizhan Yavuz, Şeyma Bahar, Arzu Uygungelen. Brain Death Notices Between The Years 2010-2013 in the Surgical Intensive Care Unit of Our Hospital. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(1): 45-50

Sorumlu Yazar: Hafize Öksüz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale