Endoskopik endonasal transsfenoidal cerrahi 100 olgunun retrospektif değerlendirilmesi [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2015; 5(1): 1-7 | DOI: 10.5222/sscd.2015.001  

Endoskopik endonasal transsfenoidal cerrahi 100 olgunun retrospektif değerlendirilmesi

Murat Kiraz1, Ömür Günaldı1, Osman Tanrıverdi1, Hakan Kına1, Zahide Mine Yazıcı2, Meral Mert3, Mutlu Niyazoğlu4, Bekir Tuğcu1
1Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği İstanbul Türkiye
2İstanbul Bakırköy Dr. Sadi KONUK Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İstanbul Türkiye
3Bakırköy Dr. Sadi KONUK Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Kliniği, İstanbul Türkiye
4İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Kliniği, İstanbul Türkiye

Giriş: Endoskopik endonazal transsfenoidal cerrahi, başta hipofiz adenomları olmak üzere sellar ve parasellar bölgenin diğer tümörleri, rinore cerrahisi ve optik sinir cerrahisi gibi pek çok durumda kullanılmaktadır. Bu çalışmada, kliniğimizde endoskopik endonazal cerrahi uygulanan 100 hastanın sonuçları değerlendirilmiştir.
Hastalar ve yöntem: Hastaların 53’ü kadın (%53), 47’si erkek (%47) olup yaş ortalaması 46.8 (15-77) idi. Toplam 100 hastanın patoloji sonucu en sık 59’u sekretuvar hipofiz adenomu 28’i non-fonksiyonel adenom olarak tespit edildi. Ayrıca 5 hasta menengiom, 3 hasta kraniofarengiom, 1 hasta kordoma, 1 hasta nöroendokrin tümör, 1 hasta germinom, 1 hasta rathe kleft kisti, 1 hasta ossifiye fibrom tanısı almıştır. 12 hastada epistaksis, 11 hastada diabetes insipitus, 15 hastada ise bos sızıntısı görülmüş, majör vasküler yaralanma olmamıştır. 2 hastada menenjit gelişmiştir.
Tartışma: Transsfenoidal cerrahilerde BOS fistülü görülme oranı %0.5-15, epistaksis % 0.6, geçici DI oranı %11.99, kalıcı DI oranı ise %3.41olarak bildirilmiştir. Remisyon ve total rezeksiyon oranları % 60-80 arasında bildirilmiştir.
Sonuç: Serimizde epistaksis, oranı literatüre göre yüksek bulunmuştur. Geçici Dİ oranı, remisyon ve total rezeksiyon oranı literatürle uyumlu bulunmuş, kalıcı DI oranı ise düşük bulunmuştur. Serimizde majör vasküler yaralanma olmamıştır. 2 hasta menenjit ve komplikasyonları nedeniyle kaybedilmiştir.
Anahtar kelimeler: Hipofiz adenomu, endoskopik cerrahi, sellar, tümör

Anahtar Kelimeler: Hipofiz adenomu, endoskopik cerrahi, sellar, tümör


Endoscopic Endonasal Transsphenoidal Surgery: A Retrospective Evaluation of 100 Cases

Murat Kiraz1, Ömür Günaldı1, Osman Tanrıverdi1, Hakan Kına1, Zahide Mine Yazıcı2, Meral Mert3, Mutlu Niyazoğlu4, Bekir Tuğcu1
1Bakırköy mental health and neurological diseases training and research hospital, Neurosurgery clinic, Istanbul, Turkey
2Istanbul ENT clinic bakırköy Dr. sadi konuk training and research hospital, Istanbul, Turkey
3Bakırköy Dr. sadi konuk training and research hospital, Endocrinology clinic, Istanbul, Turkey
4Istanbul education and research hospital, Endocrinology clinic, Istanbul, Turkey

Objective: Endoscopic endonasal and transsphenoidal surgery have been commonly used primarily for pituitary
adenomas, and also other tumors of sellar and parasellar regions and rhinorrhea, and optic nerve surgeries.
In the present study, we evaluated results of 100 patients who underwent endoscopic endonasal surgery in our
clinic.
Material and Methods: Fifty- three female (53%) and 47 male (47%) patients with a median age of 46.8 (15-77)
years were included in the study. The most frequently detected pathologies were secretory pituatory adenoma in
59, and non-functional adenoma pituitary adenoma in 28 patients. Other established diagnoses were meningioma
(n= 5), craniopharyngioma (n=3), chordoma (n=1), neuroendocrine tumor (n=1), germinoma (n=1), Rathke cleft
cyst (n=1), and ossified fibroma (n=1). Epistaxis (n=12), diabetes insipidus (n= 11), CSF leak ( n= 15) in respective
number of patients. Major vascular injuries did not occur. Two patients developed menengitis.
Discussion: After transsphenoidal surgeries CSF fistula (0.5-15%), epistaxis (0.6%), transient DI (11.99 %),and
persistent DI (3.41%) have been reported in indicated percentages. While remission and resection rates have
been reported as 60-80% in the literature.
Conclusion: In our series, rate of epistaxis was found to be higher than those reported in literature. Transient
diabetes insipidus (DI), remission and resection rates were in accordance with the literature findings, while incidence
of persistent diabetes was relatively lower. There was no major vascular injury in our series. Two patients
died because of meningitis and its complications.

Keywords: Hypophysis adenoma, endoscopic surgery, sellar, tumor


Murat Kiraz, Ömür Günaldı, Osman Tanrıverdi, Hakan Kına, Zahide Mine Yazıcı, Meral Mert, Mutlu Niyazoğlu, Bekir Tuğcu. Endoscopic Endonasal Transsphenoidal Surgery: A Retrospective Evaluation of 100 Cases. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2015; 5(1): 1-7

Sorumlu Yazar: Murat Kiraz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 

LookUs & Online Makale