İntrakraniyal Subdural Ampiyem: On İki Olgunun Klinik Analizi [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(1): 7-11

İntrakraniyal Subdural Ampiyem: On İki Olgunun Klinik Analizi

Gökşin Şengül1, Erhan Takçı1, Hakan Uslu2, Murat Sili1, Çetin Refik Kayaoğlu1, Yusuf Tüzün1, Hakan Hadi Kadıoğlu1, İsmail Hakkı Aydın1
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

Amaç: Bu çalışmanın amacı son sekiz yılda kliniğimizde tedavi edilen intrakraniyal subdural ampiyemli olgulara ait klinik verileri analiz etmektir.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2000-2008 yılları arasında intrakraniyal subdural ampiyem nedeniyle tedavi edilen 12 olguya ait medikal kayıtlar incelendi. Demografik özellikler, predispozan faktörler, klinik bulgular, laboratuvar testleri, görüntüleme yöntemleri, tedavi stratejisi ve prognozla ilgili veriler kaydedilerek analiz edildi.
Bulgular: Olguların 10’u erkek, 2’si kadındı. Ortalama yaş 20 olup, 9 olgunun yaşı 15’ten küçüktü. Predispozan faktör, 7 olguda menenjit, 2 olguda mastoidit, 2 olguda travma ve 1 olguda cerrahi idi. En sık gözlenen klinik belirti ateş, baş ağrısı ve kusma en sık bulgu ise ense sertliği ve fokal nörolojik defisit idi. Yalnızca 4 olguda etken mikroorganizma izole edilebildi. En sık izole edilen patojen Staphylococcus aureus idi. Tanı 7 olguda bilgisayarlı beyin tomografisi, 12 olguda bilgisayarlı beyin tomografisi ve manyetik rezonans görüntüleme ile konuldu. Ampiyem 6 olguda sol, 5 olguda sağ hemisferde idi. En sık frontoparyetal yerleşim gözlendi. Bir olguda infratentoryal ampiyem saptandı. Tüm olgularda cerrahi tedavi yapıldı. Antibiyoterapi ameliyat öncesi ve sonrası dönemde uygulandı. Dokuz olguda tam iyileşme gözlenirken, 2 olgu takiplerde düzelen hafif
nörolojik sakatlık ile taburcu edildi, 1 olgu öldü.
Sonuç: İntrakraniyal subdural ampiyem çok sık görülmemesine rağmen, mortalite ve morbiditesi yüksek olabilen bir hastalıktır. Hastalarda erken tanı ve uygun tedavi ile iyi sonuçlar elde edilebilir.

Anahtar Kelimeler: ampiyem, cerrahi, menenjit, subdural


Intracranial Subdural Empyema: Clinical Analysis of 12 Cases

Gökşin Şengül1, Erhan Takçı1, Hakan Uslu2, Murat Sili1, Çetin Refik Kayaoğlu1, Yusuf Tüzün1, Hakan Hadi Kadıoğlu1, İsmail Hakkı Aydın1
1Department Of Neurosurgery, Medical School, Atatürk University, Erzurum
2Department Of Microbiology, Medical School, Atatürk University, Erzurum

Objective: The objective of this study is to analyze the clinical data on patients with intracranial subdural empyema who were treated in our clinic. Materials and Methods: Hospital records of 12 cases who were treated in our clinic with the diagnosis of intracranial subdural empyema between 2000 and 2008 were reviewed. Data on demographic characteristics, predisposing factors, clinical presentation, laboratory tests, imaging modalities, treatment strategy and outcome were recorded and analyzed.
Results: Of the 12 cases, 10 were male and 2 were female. Mean age was 20, and 9 cases were younger than 15. Predisposing factor was meningitis in 7 cases, mastoiditis in 2 cases, trauma in 2 cases and surgery in one case. Fever, headache and vomiting were the most common presenting signs and nuchal rigidity and focal neurological deficits were the most common findings. Pathogen organisms were isolated in 4 cases. Staphylococcus aureus was the most common causative pathogen. In 7 cases only computed tomography and in 12 cases computed tomography and magnetic resonance imaging were used for diagnosis. Subdural empyema was located in the left hemisphere in 6 cases and right hemisphere in 5 cases. Frontoparietal area was the most common location site. In one case empyema was located infratentorially. Antibiotic regimen was given either in the preoperative or postoperative period. Complete recovery was observed in 9 cases. 2 cases were discharged with mild deficits that showed complete recovery in the follow-up period. One patient died.
Conclusion: Intracranial subdural empyema can be asscoiated with high mortality and morbidity. Satisfactory outcomes can be achieved with early diagnosis and appropriate treatment.

Keywords: empyema, menengitis, subdural, surgery


Gökşin Şengül, Erhan Takçı, Hakan Uslu, Murat Sili, Çetin Refik Kayaoğlu, Yusuf Tüzün, Hakan Hadi Kadıoğlu, İsmail Hakkı Aydın. Intracranial Subdural Empyema: Clinical Analysis of 12 Cases. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2009; 2(1): 7-11

Sorumlu Yazar: Gökşin Şengül, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
 

LookUs & Online Makale