Akut İskemik İnmede Dekompresif Cerrahi Uygulaması [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(1): 20-25

Akut İskemik İnmede Dekompresif Cerrahi Uygulaması

Neşe Tuncer1, İlhan Elmacı2, Nazire Afşar1, Sevinç Aktan1, Necmettin Pamir3
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Akut iskemik inmede klinik kötüleşme ödem etkisi ile olmaktadır. Akut orta serebral arter (OSA) tıkanıklığından sonra gelişen hemisferik ödem unkal herniasyona, geniş serebellar enfarktlar ise hidrosefali, beyin sapı basısı, transforaminal tonsiller herniasyon gibi morbidite ve mortaliteyi arttıran tablolara neden olurlar. Bilinen medikal tedavilere rağmen inmeye sekonder gelişen malign serebral ödem tedavisinde dekompresif cerrahi yaşam kurtarıcı olabilmektedir. Çalışmanın amacı akut iskemik inmede dekompresif cerrahinin mortalite ve fonksiyonel düzelme üzerine etkisini araştırmaktır.

YÖNTEM: M.Ü.T.F Hastanesine Ocak 2001-Ocak 2002 tarihleri arasında başvuran ve 1-4 gün içinde medikal tedaviye rağmen bulgularında kötüleşme ile Glasgow Koma Skalasında hızlı düşüşü olan 4 hastada dekompresif cerrahi uygulandı. Yaşları 46-73 arasındaki hastalardan 3’ü kadın, 1’i erkek idi. Klinik ve radyolojik özelliklerine göre olgulardan ikisinde sol OSA oklüzyonu, birinde süperior serebellar arter (SSA) ve diğerinde ise bilateral SSA ve posterior serebral arter tıkanıklığı saptandı. OSA tıkanıklığı olan 2 olgunun medikal tedaviye rağmen ilk 24 saat içinde hızlı klinik kötüleşme ve komaya gidiş olması nedeniyle klinik herniasyon bulguları başlamadan geniş hemikraniektomi ve duraplasti yapıldı. SSA enfaktı olan 2 olguya ise bası bulgularının arttığı ortalama 4.günde dekompresif suboksipital kraniektomi uygulandı.

SONUÇ: Orta serebral arter tıkanıklığı olan 2 olgunun postoperatif erken dönemde NIH inme skor-ları 24’den 22’ye düştü ve 3. aydaki Rankin Skorları 4 olarak saptandı. Arka sistem dekompresif cerrahi uygulanan hastalardan birinin postoperatif 3. aydaki Rankin Skoru 1 ve henüz 1. ayında olan diğerinin ise 2 olarak belirlendi. Akut iskemik inmede dekompresif cerrahi mortaliteyi düşürmektedir. Arka sistem dekompresif cerrahi olgularının fonksiyonel düzelmeleri daha iyi olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dekompressif hemikraniyektomi, inme, habis medya infarktı, serebellar infarkt, suboksipital dekompresyon, iskemi


Decompressive Surgery in Acute Ischemic Stroke

Neşe Tuncer1, İlhan Elmacı2, Nazire Afşar1, Sevinç Aktan1, Necmettin Pamir3
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey
2Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: Deterioration of neurologic status during acute stroke may occur secondary to cerebral edema. Acute middle cerebral artery (MCA) infarction may cause uncal herniation, whereas large superior cerebellar artery (SCA) infarction may lead to hydrocephalus, brainstem compression, and transforaminal tonsillar herniation causing thus an increase in mortality and morbidity. Decompression may be life saving in cases of malignant edema secondary to acute ischemia. The aim of this study is to investigate the effect of decompression on mortality and functional outcome in acute ischemic stroke.

METHODS: Four patients admitted with acute stroke between January 2001 and January 2002 to the Marmara University Hospital and with rapidly deteriorating Glascow Coma Scale despite medical therapy were included in this study. There were 3 women and one man, aged 46 to 73. Two patients had MCA lesions, one had SCA lesion, and one had bilateral SCA and posterior cerebral artery lesions. The patients who had MCA infarction with rapidly detoriating Glasgow Coma Scale in first 24 hours underwent large hemicraniectomy and duraplasty. Decompressive suboccipital craniectomy was performed in the patients with SCA lesions on the fourth day. Early postoperative NIH Scores of the patients with MCA infarction were 22 versus 24 preoperatively and Rankin Scores were 4 in the third month. In the patients who underwent brainstem decompression Rankin score was one and 2 at the 3rd and 2nd months, respectively.

CONCLUSION: Decompressive surgery improves survival rates in acute ischemic stroke. Patients with brainstem stroke seem to have a better functional outcome.

Keywords: Decompressive hemicraniectomy, stroke, malignant media infarction, cerebellar infarction, suboccipital decompression, ischemia


Neşe Tuncer, İlhan Elmacı, Nazire Afşar, Sevinç Aktan, Necmettin Pamir. Decompressive Surgery in Acute Ischemic Stroke. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2008; 1(1): 20-25

Sorumlu Yazar: Neşe Tuncer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 

LookUs & Online Makale