parapleji ile gelen ateşli silahla kranial yaralanması,olgu sunumu [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2015; 5(1): 50-58 | DOI: 10.5222/sscd.2015.050  

parapleji ile gelen ateşli silahla kranial yaralanması,olgu sunumu

İdiris Altun, Kasım Zafer Yüksel
Ksü Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı,kahramanamaraş

Ateşli silahla kranial yaralanmalar (ASKY)kafa travmalarında önemli bir yere sahip olup, ciddi oranda mortalite ve morbitide ile seyretmektedir. Çeşitli çalışmalarda ölüm oranları %51-84 arasında bildirilmiş olup, vakaların çoğunun olay anında veya erken dönemde öldüğü bilinmektedir. Kurşunun parankimde yaptığı hasar, hemoraji, ödem, ventrikül içi kanama, herniasyon, hasarın bihemisferik olması, hastanın nörolojik ve genel durumu, Glaskow Koma Skalası (GKS) ve tedavi yaklaşımı en önemli faktörler olarak bildirilmiştir.
19 yaşında, evinde tek başına ateşli silahla başından yaralanmış halde bulunan erkek hastanın acil serviste yapılan ilk muayenesinde şuuru kapalı, GKS 9 ağrılı uyaranla üst ekstremite hareket mevcutken her iki alt eksremitede parapleji mevcuttu. BBT’sinde sağ parietooksipital bölgede kurşun giriş deliği, parankimde kemik parçaları ve hematom, sol parietooksipital bölgede kurşun çıkış deliği, hematom ve subaraknoid kanama (SAK) mevcuttu. Hastanın biyokimya değerleri normaldi. Kuagülopati ve kanama diatezi yoktu. Hastaya antiödem tedavisi ve geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi başlanarak acil ameliyata alındı. Ameliyat sırasında nonfonksiyone nekroze beyin dokuları debride edildi, hematom boşaltıldı ve ulaşılabilen kemik parçaları çıkarıldı. Kraniektomi kemik sağ bacak yan kısma yerleştirildi. Kontrol BBT’sinde ödemin olmadığı,hematomun rezorbe olduğu görüldü.Paraplejisinin olması nedeniyle yapılan spinal manyetik rezonans görüntülemede (MRG) herhangi bir patolojik bulgu saptanmadı. Hastanın son kontrol nörolojik muayenesinde sol alt ekstremitede 4+/5 defisit dışında ek nörolojik defisiti yoktu.
ASKY ile ilgili birçok çalışma yapılmış olup parapleji ile gelen hasta nadir bildirilmiştir. ASKY mortalitesi ve morbitesi yüksek seyreden önemli bir nöroşirürji sorunudur. Bu hastalara yaklaşımla ilgili net bir bilgi yoktur. Hastalara olay yerinden başlayan uygun ve etkin yaklaşım sağlandığında, anında multidisipline şekilde müdahele edildiğinde mortalite ve morbitenin azalacağına düşünülmektedir.Parapleji ile gelen ASKY hastalarda spinal MRG görüntülemeninde yapılması gerektiğine inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Ateşli Silah Yaralanması, Parapleji, Spinal MRG


A Patient Presenting with Paraplegia Secondary to Cranial Gunshot Injury: A Case Report

İdiris Altun, Kasım Zafer Yüksel
Department Of Neurosurgery,ksü University,kahramanamarş,turkey

Cranial gunshot injuries (CGI) have an important place in head injuries and progress with significant rates of mortality and morbidity. Several studies have reported mortality rates of 51-84%, and most of the cases die at the time of the incident or short time after the event. The parenchymal damage, hemorrhage, edema, and intraventricular hemorrhage caused by the missile, hernia, bihemisphericality of the damage, neurological and general condition of the patient, Glasgow Coma Scale (GCS), and treatment approach have been reported as the most important factors.
A 19 year- old- man with cranial gunshot injuries was found alone at his home. The first physical examination findings of this unconscious male patient in the emergency department were as follows: GCS 9 pts, movement of upper extremity induced by painful stimuli, and paraplegic lower extremities. Computed tomographic (CT) scan showed bullet entry hole in the right parieto-occipital region, bone fragments and hematoma in the parenchyma, and in the left parieto-occipital region, bullet exit hole, hematoma and subarachnoidal hemorrhage (SAH). The patient had normal biochemistry values. There was no coagulopathy and bleeding diathesis. Anti-edematous and broad-spectrum antibiotic therapy were initiated, and emergency surgery was performed. Nonfunctioning necrotic brain tissue was debrided during surgery, hematoma was evacuated and accessible bone fragments were removed. Craniectomized was implanted in the lateral side of the right leg. Control CT showed disappearance of edema, and resorption of hematoma was observed.. paraplegia due to Spinal magnetic resonance imaging (MRI) performed with the indication of paraplegia did not reveal any pathology. The patient’s left lower extremity on final control neurologic examination any additional neurological deficit, excepting 4+/5 loss of muscle strength was not detected.
Many studies have been made on CGI, however rarely the patient with paraplegia have been reported secondary cranial gunshot injuries. CGI is an important neurosurgical problem with higher rates of mortality and morbidity. There is no clear-cut information about the management of these patients. We thought that if appropriate, and effective medical approach is implemented starting from the time of the incident, and multidisciplinary, and timely intervention is achieved, then mortality, and morbidity rates will decrease. We believe that spinal MR imaging needs to be done in CGI patients presenting with paraplegia

Keywords: Gunshot Injury, Paraplegia, Spinal MRI


İdiris Altun, Kasım Zafer Yüksel. A Patient Presenting with Paraplegia Secondary to Cranial Gunshot Injury: A Case Report. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2015; 5(1): 50-58

Sorumlu Yazar: İdiris Altun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 

LookUs & Online Makale