Multimodal Treatment in Glioblastomas [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2021; 7(1): 14-25 | DOI: 10.5222/sscd.2021.83703  

Multimodal Treatment in Glioblastomas

Ercan Çetin, Serdar Kabataş
Gaziosmanpasa Training and Research Hospital

Glioblastomas are the most common primary brain tumors. Despite aggressive resection, radiotherapy and concomitant
chemotheraphy overall survival is 14-16 months, and 5 year survivial rate is only 2%. The poor prognosis
required development of new treatment modalities. Tumor Treating Fields, molecularly targetted drugs,
antiangiogenic molecules, immune checkpoint inhibitors, tumor vaccines, Chimeric Antigen Receptor-T cell, viral
theraphy and oncolytic viruse and mesenchymal stem cell vectors are some of the modalities that are currently
being developed.

Keywords: glioblastoma, TTF, tumor treating fields, viral oncolysis, immune check point inhibitors, CAR-T, mesenchymal stem cells


Glioblastomlarda Multimodal Tedavi

Ercan Çetin, Serdar Kabataş
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Glioblastom en sık görülen primer beyin tümörüdür. Agresif cerrahi rezeksiyon, radyoterapi ve adjuvan kemoterapi
uygulamalarına rağmen ortalama sürvi 14-16 aydır ve 5 yıllık sürvi yalnızca %2’dir. Bu kötü prognoz yeni
tedavi modaliteleri geliştirilmesini gerektirmiştir. Elektrik alan tedavisi, moleküler olarak hedeflendirilmiş ilaçlar,
antianjiyojenik moleküller, immün kontrol noktası inhibitörleri, tümör aşıları, kimerik antijen reseptör-T hücresi,
viral onkolitikler ve mezenkimal kök hücre vektörleri hâlen geliştirilmekte olan modalitelerden bazılarıdır.

Anahtar Kelimeler: glioblastoma, EAT, elektrik alan tedavisi, viral onkoliz, immün kontrol noktası inhibitörleri, KAR-T, mezenkimal kök hücreler


Ercan Çetin, Serdar Kabataş. Multimodal Treatment in Glioblastomas. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2021; 7(1): 14-25

Corresponding Author: Ercan Çetin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
 

LookUs & Online Makale