Results of using Thoracolumbar Injury Classification and Severity Score (TLICS) in Treatment of Thoracolumbar Fractures [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2021; 7(1): 30-39 | DOI: 10.5222/sscd.2021.30092  

Results of using Thoracolumbar Injury Classification and Severity Score (TLICS) in Treatment of Thoracolumbar Fractures

Serdar Kabatas1, Erdinç Civelek1, Erek Öztürk2, Eyüp Can Savrunlu1, Murat Kahraman1, Yener Akyuva3, Ercan Çetin1, Furkan Diren1, Osman Boyali1, Omer Ozdemir1
1University of Health Sciences, Gaziosmanpaşa Training and Research Hospital, Department of Neurosurgery, Istanbul, Turkey
2Turkish Ministry of Health Dr. Nafiz Körez Sincan Public Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Neurosurgery, Hatay Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey

Aim: To compare short and long term pain intensity changes and long term loss of correction rates in patients who were treated either by kyphoplasty
or posterior segmentation due to their TLICS and LSC scores, therefore evaluate the specificity of these classifications.
Material and Methods: Medical records of 106 patients operated due to thoracolumbar compression or burst fracture in our clinics between
years 2012 to 2015 have been evaluated retrospectively. The patients were evaluated with postoperative radiography (loss of reduction) and visual
analogue scale (VAS) in their follow-ups.
Results: The average stay on hospital was 6.53 ± 4.51 days in kyphoplasty group. The mean preoperative cobb angle was 10.76±11.67 degrees,
which improved to 10.19±10.66 degrees at postoperative 1th month. Beside this, the mean preoperative VAS score was 7.93±0.68 then improved
to 4.25±0.77 and 2.75 ± 1.43 at postoperative 6th, 12th month follow-ups respectively. There were 42 patients in instrumentation group. The
mean hospitalization was 13.47±10.43 days. The mean preoperative cobb angle was 15.84±10.52 and it improved to 11.86±8.15 degrees at the
postoperative 1th-month follow-up. The preoperative VAS scores of the patients improved from 7.71±0.71 to 4.09±0.79 and 4.26±1.23 at 6th and
12th month follow-ups.
Conclusion: In long term follow up the kyphoplasty group showed more loss of correction however lesser VAS scores comparing to the instrumentation
group. Although evaluating TLICS scores to kyphoplasty patients is still based on case reports in our series it was performed to 64 patients.

Keywords: Burst fracture, kyphoplasty, posterior instrumentation, Thoracolumbar Injury Classification Severity Score (TLICS)


Torakolomber Kırıkların Tedavisinde Torakolomber Yaralanma Sınıflaması ve Şiddet Skoru (TLICS) Kullanımının Sonuçları

Serdar Kabatas1, Erdinç Civelek1, Erek Öztürk2, Eyüp Can Savrunlu1, Murat Kahraman1, Yener Akyuva3, Ercan Çetin1, Furkan Diren1, Osman Boyali1, Omer Ozdemir1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul
2T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi, Ankara
3Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay

Amaç: Bu çalışma ile TLICS ve LSC skorları itibariyle kifoplasti veya posterior segmentasyon ile tedavi edilen hastalarda kısa ve uzun dönem
ağrı şiddeti değişikliklerini ve uzun süreli korreksiyon oranlarını karşılaştırmak için bu sınıflandırmaların özgüllüğünü değerlendirmeyi amaçlandı.
Materyal ve Metod: Torakolomber kompresyon ya da burst fraktürü nedeniyle 2012 ile 2015 yılları arasında opere edilen 106 hastanın tıbbi
kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar, takiplerinde postoperative radyografi ve vizüel ağrı skalası (VAS) ile değerlendirildi.
Sonuçlar: Kifoplasti grubunda ortalama hastanede yatış süresi 6,53 ± 4.51 idi. Ortalama preoperative cobb açısı 10.76 ± 11.67 derece iken; postop
1. ayda 10.19±10.66 derece olarak ölçüldü. Bununla birlikte ortalama preoperatif VAS skorları 7.93±0.68 iken; sırası ile 6. ayda ve 12. ayda
4.25±0.77 ve 2.75 ± 1.43 oldu. Enstrümantasyon grubunda 42 hasta vardı. Ortalama hastanede yatış süresi 13.47±10.43 gündü. Ortalama preoperative
cobb açısı 15.84±10.52 derece iken; post-operatif 1. ay takiplerinde 11.86±8.15 derece olarak ölçüldü. Preoperatif VAS skorları 7.71±0.71 iken;
sırasıyla 6. ay ve 12. ayda 4.09±0.79 ve 4.26±1.23 oldu.
Sonuç: Kifoplasti grubunda enstrümanstasyon grubuna kıyasla uzun dönem takibinde daha fazla korreksiyon kaybı izlenirken VAS skorları daha
düşük idi. Kifoplasti hastalarında TLICS skorlarının değerlendirilmesi hala 64 hastalık vaka serimize dayanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: burst fraktürü, kifoplasti, posterior enstrümantasyon, Thoracolumbar Injury Classification Severity Score (TLICS)


Serdar Kabatas, Erdinç Civelek, Erek Öztürk, Eyüp Can Savrunlu, Murat Kahraman, Yener Akyuva, Ercan Çetin, Furkan Diren, Osman Boyali, Omer Ozdemir. Results of using Thoracolumbar Injury Classification and Severity Score (TLICS) in Treatment of Thoracolumbar Fractures. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2021; 7(1): 30-39

Corresponding Author: Serdar Kabatas, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
 

LookUs & Online Makale