A Rare Cause of Epileptic Seizures: Fahr Disease [Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi]
Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2015; 5(1): 46-49 | DOI: 10.5222/sscd.2015.046  

A Rare Cause of Epileptic Seizures: Fahr Disease

Utku Adilay1, Bülent Güçlü2
1Ministry of Healty, Sevket Yilmaz Research and Training Hospital, Neurosurgery, Bursa,Turkey
2Ministry of Healty, Lütfi Kirdar Kartal Research and Training Hospital, Neurosurgery, Istanbul, Turkey

Fahr’s disease is a rare neurological disorder characterized by bilateral symmetrical aggregation
of calcium deposits in basal ganglia, thalamus, centrum semiovale and cerebellar dentate nucleus.
Although idiopathic causes frequently play an important role in the underlying etiology of Fahr’s
disease. Disorders of calcium metabolism are important secondary of Fahr’s disease. Common clinical
findings of the disease are related to extrapyramidal system disorders such as parkinsonism,
choreoathetosis, and dystonia whereas epileptic seizures, dementia and mood change disorders
are also seen less frequently. Cerebral computed tomography is the best useful diagnostic method.
Some cases can be also confused with clinical manifestations of subarachnoid hemorrhage on admission
to emergency services. In this report we present a 65 -year-old woman who was brought to
the to emergency clinic with seizure, and then diagnosed as having Fahr’s disease, with her clinically,
radiological and endocrinological features.

Keywords: Fahr disease, hypocalcemia, hypoparatyroidism, hyperphosphatemia, intracranial calcification


Epileptik Nöbetlerin Nadir Bir Nedeni: Fahr hastalığı

Utku Adilay1, Bülent Güçlü2
1Şevket Yımaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, Bursa
2Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul

Fahr hastalığı; bazal ganglionlar, talamus, sentrum semiovale ve serebellumda görülen bilateral, simetrik kalsiyum birikimleri ile karekterize nadir görülen bir durumdur. Etyolojide sıklıkla idiyopatik nedenler rol oynarken, sekonder nedenlerin önemli bir kısmını kalsiyum metabolizmasına ait bozukluklar oluşturmaktadır. Klinik bulgular arasında parkinsonizm, koreatatöz, distoni gibi ekstrapiramidal sistem bozukluklarının yanısıra daha az sıklıkta epileptik nöbetler, demans, duygu durum bozuklukları da görülebilmektedir. Fahr hastalığının tanısında en faydalı görüntüleme yöntemi bilgisayarlı beyin tomografi incelemesidir. Bazı olgular acil servislerde subaraknoid kanama kliniği ile karışabilmektedir. Bu yazıda nöbet geçirme kliniği ile acil servise getirilen ve Fahr hastalığı tanısı konulan 65 yaşındaki bayan hasta klinik, radyolojik ve endokrinolojik yönleriyle sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fahr hastalığı, hipokalsemi, hipoparatiroidizm, hiperfosfatemi intrakranial kalsifikasyon


Utku Adilay, Bülent Güçlü. A Rare Cause of Epileptic Seizures: Fahr Disease. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2015; 5(1): 46-49

Corresponding Author: Utku Adilay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
 

LookUs & Online Makale